Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en werkzaamheden, waarbij Lankveld en/of haar dochterondernemingen en/of alle aan hen gelieerde ondernemingen dan wel iedere (rechts)persoon die zich van deze voorwaarden bedient, hierna afzonderlijk of gezamenlijk ‘Lankveld’ te noemen, zich verplicht tot het vervoeren of doen vervoeren, het distribueren van zaken, het in-, uit- over- en opslaan en eventueel behandelen, sorteren, verpakken, ompakken, etc. van zaken dan wel tot welke andersoortige prestatie ook.
 2. Onder ‘Opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan; iedere (rechts)persoon die met Lankveld een overeenkomst heeft afgesloten dan wel wenst af te sluiten. Lankveld en Opdrachtgever worden gezamenlijk ook ‘partijen’ genoemd.
 3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien éénmaal onder toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, zijn deze zonder uitzondering ook van toepassing op toekomstige door Lankveld af te geven offertes, gesloten overeenkomsten en te verrichten werkzaamheden.
 5. Wijzigingen aan, en afwijkingen van, deze Algemene Voorwaarden zijn enkel geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen. Deze wijzigingen en/of afwijkingen gelden dan enkel voor het specifieke geval waar het betrekking op heeft.
 6. Naast deze Algemene Voorwaarden zijn aanvullend van toepassing de Logistieke Services Voorwaarden 2014 (LSV), exclusief de arbitrageclausule (art. 14)
 7. Voor zover enige bepaling van voornoemde LSV strijdig zou zijn met een bepaling van deze Algemene Voorwaarden, gaat deze bepaling van de Algemene Voorwaarden voor.
 8. Deze Algemene Voorwaarden alsmede de LSV 2014 kunnen ook worden gedownload via de website lankveld.com. Op eerste verzoek worden deze ook toegezonden per e-mail of per post.

 

Artikel 2. Aanbiedingen, opdrachten

 1. Alle uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend als bedoeld in art. 6:219 lid 2 BW.
 2. In geval van opdracht zonder voorafgaande aanbieding door Lankveld, komt een overeenkomst eerst tot stand wanneer Lankveld deze binnen 8 dagen na ontvangst bevestigd c.q. daaraan daadwerkelijk uitvoering geeft.

 

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle prijzen en aannemingssommen gelden voor levering af bedrijf of een door Lankveld aangewezen andere locatie, exclusief BTW en, bij vervoer, dieselolietoeslag (DOT), ADR-toeslag, Maut, weekendtoeslag en heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Op de website lankveld.com zijn de berekeningen en de huidige percentages te raadplegen.
 2. Lankveld is bevoegd de overeengekomen prijzen en aannemingssommen op grond van een stijging van haar kosten te verhogen. Lankveld zal haar prijsverhoging onderbouwen op grond van naslagwerk TLN CAO, en of NEA/CBS indexcijfers.

 

Artikel 4. Transport

 1. Voor deel- en stukgoedzendingen (LTL), is één uur vrij voor laden en één uur vrij voor lossen. Voor compleet ladingen (FTL) is dit maximaal 2 uur voor laden en 2 uur voor lossen, daarna wordt € 60,00 per uur of een deel daarvan berekend.
 2. Bij een foutvracht (auto aanwezig, maar goederen niet) of annulering van de opdracht blijft de overeengekomen vrachtprijs verschuldigd.
 3. Transport diensten zijn exclusief douane handelingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Transport is exclusief goederenverzekering.

 

Artikel 5. Gevaarlijke stoffen

 1. Indien de Opdrachtgever gevaarlijke stoffen ten vervoer aanbiedt, moet dit vooraf expliciet en schriftelijk zijn aangegeven onder vermelding van alle relevante, waaronder het UN-nummer, de verpakkingscode en de stofnaam. Wij zijn niet gehouden de juistheid van deze gegevens te controleren.
 2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste etikettering, goedgekeurde verpakking, de nodige vervoersdocumenten inclusief tunnelcode en de afzenderverklaring. De goederen dienen deugdelijk op pallets verpakt en vastgezet te worden, zodat deze volgens de wettelijke regels en bepalingen gestuwd en vervoerd kunnen worden. Indien de Opdrachtgever geen informatie, incomplete informatie of incorrecte informatie heeft verstrekt en/of de etikettering, verpakking of documenten niet voldoen aan de wetgeving dient Opdrachtgever ons te vrijwaren voor alle schade die wij hierdoor lijden, waaronder van overheidswege opgelegde boetes.

 

Artikel 6. Betaling

 1. Geschiedt de levering in gedeelten dan kan ieder gedeelte door Lankveld afzonderlijk worden gefactureerd.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Ingeval Lankveld schade veroorzaakt aan zaken of personen tijdens de uitvoering van activiteiten en deze aansprakelijkheid is niet geregeld in de LSV, dan is Lankveld uitsluitend aansprakelijk voor directe zaakschade en voorts tot een bedrag van maximaal € 1.500,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met één en dezelfde schadeoorzaak, behoudens overmacht. Lankveld is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van onjuiste advisering. Deze beperking geldt niet indien de Opdrachtgever stelt en bewijst dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van bestuurders of het hogere management van Lankveld zelf.
 2. Voor overige vermogensschade, waaronder gevolgschade, is Lankveld niet aansprakelijk.
 3. Onder overmacht als bedoeld in lid 2 wordt onder meer verstaan oorlog, oproer, sabotage, stakingen, overheidsmaatregelen (nationaal of internationaal), arbeidsonrust (in de meest brede zin), onvoorziene en ongebruikelijke weercondities, natuurgeweld, tunnelblokkades, het niet varen van ferry’s of rijden van treinen, hoe ook ontstaan.
 4. Lankveld is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door vertraging in de aflevering van goederen, indien er sprake is van nationaal vervoer.

Artikel 8. Geschillenregeling toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst en eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, behoudens dwingendrechtelijke competentieregels. Dit artikel geldt tevens als een ‘beding tussen Partijen aangewezen’ zoals geformuleerd in artikel 31 van het CMR Verdrag.
 2. De voorwaarden kunnen zijn vertaald vanuit de Nederlandse taal in een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten als gevolg van deze vertaling prevaleert de Nederlandse tekst.